PROGRAM
vrtca montessori

pm_vrtci_logo

postati zadovoljna, srečna in izpolnjena
osebnost, z vizijo in razumevanjem
trajnostne prihodnosti


Razumeti otrokove potrebe in jih zadovoljiti tako, da se bo njegovo življenje celostno razvijalo – to je cilj, ki ga poskušam doseči s svojo metodo.
(Maria Montessori, Nagovori staršem, str.33)

Oba naša vrtca izvajata PROGRAM VRTCA MONTESSORI za katerega je strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 161. seji dne 19.12.2013 dal pozitivno mnenje o ustreznosti programa. (Uradni list, št. 15/2014).

Ta pedagoški koncept se imenuje:

”POMOČ NARAVNEMU RAZVOJU OTROKA”

Program vrtca montessori temelji na pedagoških načelih in pristopu italijanske zdravnice Marie Montessori. Montessorijeva je že v njenem času prišla do pomembnih odkritij na področju vzgoje in izobraževanja in je bil takrat zelo revolucionaren pristop. Njen pedagoški koncept se je ohranil in izvajal ter okrepil do danes in ga medicinska, pedagoška in psihološka znanost s sodobnimi raziskavami potrjuje in ceni, pogosto tudi preferira.

Temelji na razvojnih zakonitostih otroka,

ki jih je Montessorijeva na osnovi številnih znanstvenih opazovanj opazila pri otrocih po vsem svetu. V podporo naravnih značilnosti otrok, ki jih je opazila, je oblikovala dejavnosti, ki omogočajo individualni celostni razvoj vsakega otroka. V skrbno pripravljenem okolju, ki je odsev resničnega življenja, ima otrok možnost, da v ozračju svobode in odgovornosti v polnosti razvije svoj potencial.

V prvem starostnem obdobju (1-3 leta) je v ospredju razvoj grobe motorike, kasneje pa vse bolj urjenje finomotoričnih spretnosti. To je obdobje intenzivnega zanimanja za jezik in velike potrebe po redu ter samostojni skrbi zase (samostojno hranjenje, pitje, oblačenje, odvajanje od plenic). 

Področja v pripravljenem okolju so groba in senzomotorika, jezik, vsakdanje življenje, umetnost.

V drugem starostnem obdobju (3-6 let) je v ospredju razumski razvoj. Otrok postane pravi mali delavec. V pripravljenem okolju sta dodani še področji matematike in znanosti (geografija, biologija, zgodovina/čas). 

Materiali montessori podpirajo razumski razvoj, koncentracijo, koordinacijo, samostojnost in socializacijo. Pripravljeno okolje otroku omogoča, da spontano razvija čut za skupnost in vrednote.

Metoda montessori je zato vzgoja za življenje in za mir v svetu.

Cilji vzgoje montessori

Celotni pristop izhaja iz dejstva, da je vsak otrok individuum že od prvega trenutka. V otroštvu se postavljajo temelji njegove osebnosti. Ne gre le za pedagoški pristop, gre za veliko več, pomagati, da vsak otrok postaja suverena osebnost, ki bo sposobna pomagati drugemu ter soustvarjati svojo in prihodnost skupnosti. Torej je vzgoja montessori »pomoč življenju«.


biti samostojen in neodvisen;


poznati in spoštovati sebe, drugege in vse stvari;
imeti sposobnost empatije in čustveno inteligenco;


imeti veselje do učenja, navdušenja za raziskovanje, čudenje in druge spretnosti potrebne za uspešno in mirno življenje;


biti kreativen in kreativno sodelovati v skupnosti (timu);


imeti sposobnost prepoznavanja potreb, odločanja in reševanja težav ter samodisciplino;


imeti komunikacijske spretnosti;


sistematičen pristop k reševanju težav in pridobivanju »akademskih« spretnosti.


Mir v svetu je konči cilj pedagogike montesori.
Ta nastane kot posledica zadovoljnih, srečnih ljudi, ki znajo in želijo sodelovati z drugimi pri ustvarjanju boljšega sveta.

Vizija drugačnega, boljšega sveta, ki jo je gojila Marija Montessori ni utopija. Ljudje imamo moč.

Holistični vzgojni pristop

OTROK 

razvoj celostne osebnosti 

‘Otrok je graditelj človeka’ (Maria Montessori)

TELESNI
GIBALNI RAZVOJ

SOCIALNI, ČUSTVENI in
DUHOVNI RAZVOJ

KOGNITIVNI RAZVOJ

OKOLJE

pripravljeno okolje

Notranji prostori (igralnice) je svetla, estetsko urejena. Vsa oprema je prilagojena otroku, tako da ima stvari na dosegu otrok in mu daje občutek, da je ta svet njegov, kjer se lahko svobodno giba. S tem ima možnost svobodne izbire dela. Omogoča mu samostojnost. 

Še prijaznejši prostor naredijo sobne rastline in slike. Okolje otroku ponuja primerne izzive, razvojne materiale. Igralnica je razdeljena na osnovna področja razvoja.

Pomemben del pa so tudi zunanje površine, vrt, kjer je otrok v stiku z naravo, skrbi zanjo.


PRIPRAVLJENO OKOLJE

Pri pripravi okolja sledimo značilnostim otroka v posameznem razvojnem obdobju.


prvo starostno obdobje /1-3 let

Otrokov razvoj se v prvih letih osredotoča na učenje samostojnosti. Odgovarjajoče vzgojno okolje podpira to naravno težnjo otroka in mu omogoča, da bo postajal samostojen in zato samozavesten.

To je obdobje intenzivnega zanimanja za jezik, velike potrebe po redu ter samostojne skrbi zase (hranjenje, pitje, oblačenje, odvajanje od plenic)

Področja v pripravljenem okolju so: groba in senzomotorika, finomotorika, vsakdanje življenje, jezik, in umetnost.


drugega starostnega obdobja /3-6 let

Otrokov um počasi prehaja iz nezavednega srkanja okolja (srkajoči um), v zavedno posnemanje. V ospredju je razumski razvoj.  Otrok postane pravi mali delavec. Zato je v okolju mnogo različnih pripomočkov za igro in razvoj na vseh področjih (vsakdanje življenje, zaznavanje, matematika, jezik, znanost in umetnost), s pomočjo katerih lahko otrok odgovori svojim trenutnim notranjim impulzom in preko lastnega dela pride do novih spoznanj in s tem pridobiva na razvoju koncentracije, postaja samozavestnejši, samostojen, samodiscipliniran.

ODRASEL

vloga odraslega v okolju

Vzgojitelj je vezni člen med otrokom in okoljem. Skrbno opazuje vsakega otroka, da bi prepoznal njegove trenutne notranje potrebe (občutljiva obdobja), skrbno pripravlja okolje, ga neguje in prilagaja trenutnim potrebam posameznika in skupine.  Usmerja dejavnost, spodbuja otroke, vendar pa je otrok tisti, ki se uči, ki je s pomočjo dejavnosti same motiviran, da vztraja v določeni dejavnosti. Zato vzgojitelj razumete otroka, pozna njegove razvojne značilnosti in občutljiva obdobja. 

Je pozoren opazovalec in asistent otrokovega razvoja.

Je odprt in pripravljen pomagati tudi otrokovi družini v zvezi z vzgojo in napredkom njihovega otroka.

Glavna naloga vzgojitelja je voditi otroka k normalizaciji, h koncentraciji.

Vodilo nam je misel M. Montessori: »Otroci so tisti, ki so me vsega naučili.«