Projekti

Projekt EIP 16.5 – Podporni organizmi: »Ohranjanje skrivališč in bivališč podpornih organizmov za zagotavljanje vrstne pestrosti, ekosistemskih storitev, varovanja naravnih virov in izboljšanja potenciala kmetijskih zemljišč, v luči prilagajanja prihajajočih podnebnih sprememb«

Vodilni partner: 2Dom, d.o.o., so.p.

Projektni partnerji:

Kmetije iz različnih slovenskih regij:

Trajanje projekta: maj 2022 – maj 2025

Namen projekta

Poglavitni namen projekta je prispevati k varstvu biotske raznovrstnosti na vseh ravneh (ekosistemski, vrstni in genetski), h krepitvi ekosistemskih storitev podpornih organizmov kot tudi habitatov ter zagotovitev večjega varstva biotske raznolikosti, ki poleg ohranjanja narave nudi kmetom različne koristi in posledično poveča njihovo ekonomsko varnost. Namen projekta je tudi razvijati smernice gospodarjenja na kmetijskih gospodarstvih za ohranitev in vzdrževanje biotsko in proizvodno raznovrstnih kmetijskih površin oz. območij s prisotnostjo podpornih – za kmetijstvo koristnih organizmov.

 

Cilji projekta:

 

 • Ohranitev, vzdrževanje in obogatitev različnih habitatnih tipov, ki predstavljajo skrivališča in bivališča podpornih organizmov.
 • Umeščanje novih skrivališč in bivališč podpornih organizmov, s ciljem izboljšanja potencialov kmetijskih proizvodov.
 • Večja biotska raznovrstnost na genetski, vrstni, ekosistemski ter ekonomski ravni.
 • Povečanje ozaveščenosti kmetov, kmetijskih svetovalcev in drugih deležnikov o pomenu skrivališč in bivališč podpornih organizmov za ohranjanje habitatov in vrstne pestrosti.
 • Predstavitev dobrih praks, ki bi lahko služile spremembi sistema kmetijskih subvencij.

 

Pričakovani rezultati:

 

 • Usmeritve za trajnostno vzdrževanje in vnovično vzpostavitev habitatnih tipov – bivališč in skrivališč podpornih organizmov.
 • Pregled podpornih organizmov ter njihovih bivališč in skrivališč.
 • Večja ozaveščenost različnih javnosti o pomenu podpornih organizmov za trajnostno kmetovanje
 • Izboljšano stanje habitatov, pomembnih za podporne organizme in posledično biotsko raznolikost.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja,  vrednost sofinanciranja znaša 248.951,34 €. Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 5. javnega razpisa za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP.

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.

Projekt TEMATSKO-DOŽIVLJAJSKI PARK ZDRAVJA IZ NARAVE

 

V projektu bo nosilec Inkluzivni park, so.p. v sodelovanju s projektnimi partnerji poskusno izvedel aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, s ciljem diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, kar bo lahko prispevalo k ustvarjanju novih prihodkov za kmetije. V okviru projektnih aktivnosti bomo udeležence izobraževali in ozaveščali o načinih zdravljenja oz. krepitve fizičnega in psihičnega zdravja s pomočjo narave in njenih dobrin, v smislu okolja – zdrava doživetja v naravi, naravnih zdravilnih pridelkov in izdelkov – zdravilna moč narave in vode – vodne terapije.

Posebna skrb bo namenjena ranljivim družbenim skupinam (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) ter izmenjavi znanj in izkušenj med različnimi starostnimi skupinami (medgeneracijsko sodelovanje). S projektom želimo povečati tudi usposobljenost kmetij ter spodbuditi njihov razvoj in medsebojno sodelovanje.

 

Glavni cilj projekta je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti:

 • organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje) oz. tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov) s področja predmeta projekta.

 

Dodatni cilji projekta:

 • oblikovanje osnutka programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah (osnovni pogoji, morebitni pogoji glede zdravstvenega stanja udeležencev za sodelovanje v aktivnostih, načini oz. metode izvajanja aktivnosti idr.), s posebnim poudarkom na določenih ranljivih družbenih skupinah (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) in medgeneracijskem sodelovanju (aktivnosti namenjene osebam v starosti 15 do 65 let in starejšim od 65 let).

 

Pričakovani rezultati:

 • Izvedena izobraževanja oz. delavnice (vključene različne ciljne skupine)
 • Večja usposobljenost članov kmetije
 • Pridobljeno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
 • Ustvarjen prihodek iz naslova dopolnilne dejavnosti
 • Pripravljen osnutek programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah
 • Razširjeni rezultati projekta
 • Izvedena evalvacija projekta

 

Projekt se izvaja od 20.4.2022 do 20.4.2024.

 

Projekt koordinira Inkluzivni park, so.p., v sodelovanju s projektnimi partnerji: podjetjem Novinet d.o.o., so.p. ter kmetijskimi gospodarstvi Štanta, Leskovec – Zaplana 1890, Trček in Jazbar.

Vrednost projekta: 75.000,00 EUR

Projekt je financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in EU iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 3. javnega razpisa za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

 

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja